Quy trình Quản lý nhân sự theo 2429

100.000 

Bộ Quy trình Quản lý nhân sự gồm: 01 quy trình, 06 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.