Quy trình ứng phó trong tình huống khẩn cấp theo ISO 15189:2022

Giá gốc là: 200.000 ₫.Giá hiện tại là: 120.000 ₫.

Quy trình ứng phó trong tình huống khẩn cấp. Quy trình để thực hiện bộ hồ sơ về Ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu theo mục 7.8 của ISO 15189:2022. Tài liệu gồm: 01 Quy trình, 03 biểu mẫu để áp dụng. Lưu ý: Tài liệu là file word sẽ được tự động chuyển đến email của khách hàng sau khi thanh toán.