Quy trình xem xét của lãnh đạo theo tiêu chuẩn ISO 15189

120.000 

Bộ Quy trình, hồ sơ mẫu “Xem xét của lãnh đạo” gồm: 01 quy trình, 02 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.