Quy trình Tổ chức và trách nhiệm Quản lý theo ISO 15189:2012

120.000 

Bộ Quy trình tổ chức và trách nghiệm quản lý gồm: 01 quy trình, 02 quyết định, 06 biểu mẫu đi kèm và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.