Quy trình tiếp nhận yêu cầu đề nghị hợp đồng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

120.000 

Bộ tài liệu – hồ sơ tiếp nhận yêu cầu đề nghị hợp đồng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bao gồm 01 quy trình, 04 biểu mẫu.