Quy trình đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Giá gốc là: 250.000 ₫.Giá hiện tại là: 120.000 ₫.

Bộ tài liệu – hồ sơ đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bao gồm 01 quy trình, 06 biểu mẫu.