Lưu trữ thẻ: chương 10 2429

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương X theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương X – Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 6 tiêu chí về sự không phù hợp, hành […]