Lưu trữ thẻ: 2429

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ chỉ số chất lượng theo 2429

Hồ sơ chỉ số chất lượng là một trong 3 bộ hồ sơ thuộc chương I: Tổ chức và quản trị phòng xét nghiệm theo quyết định 2429. Cụ thể yêu cầu này nằm trong mục 1.7: “PXN có xây dựng các chỉ số chất lượng thuộc cả 3 giai đoạn của quá trình XN, […]

Tổng hợp hướng dẫn chuẩn bị minh chứng phục vụ kiểm tra theo 2429

Bạn đã thực hiện đầy đủ các bộ hồ sơ của tiêu chí 2429 và đến lúc đoàn kiểm tra đánh giá. Bạn sẽ phải lọc các minh chứng cho đúng thứ tự với từng tiêu chí. Bạn đang bị rối khi lọc và đưa ra minh chứng phù hợp. Chúng tôi đã có các […]

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của 12 chương theo 2429

Hiện tại, chúng tôi đã hoàn tất các hướng dẫn về cách ghi chép từng biểu mẫu trong bộ tài liệu HTQLCL theo 2429. Để giúp các PXN thuận tiện hơn trong việc theo dõi và thực hiện. Chúng tôi xin tổng hợp lại các hướng dẫn ghi chép cho trên 150 biểu mẫu trong […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XII – Cơ sở vật chất và An toàn theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 27 tiêu chí về “Cơ sở vật chất và an toàn” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương XI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương XI – Cải tiến liên tục theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 8 tiêu chí về “Cải tiến liên tục” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương X theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương X – Xác định sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 6 tiêu chí về sự không phù hợp, hành […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương IX theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương IX – Quản lý thông tin theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 7 tiêu chí về “Quản lý thông tin” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi chép các biểu mẫu […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VIII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VIII – Quản lý quá trình xét nghiệm theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 27 tiêu chí về “Quản lý quá trình xét nghiệm” theo bộ tiêu chí 2429 Hướng dẫn ghi […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VII theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VII – Quản lý mua sắm, trang thiết bị, vật tư, hóa chất và sinh phẩm theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 17 tiêu chí về “Quản lý mua sắm thiết bị, […]

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ minh chứng chương VI theo quyết định 2429

Ở các bài viết trước, chúng tôi đã hướng dẫn cách thực hiện các tiêu chí trong chương VI – Đánh giá nội bộ theo bộ tiêu chí 2429, cụ thể gồm: Hướng dẫn thực hiện 9 tiêu chí về “Đánh giá nội bộ” theo bộ tiêu chí 2429 Cách ghi chép các biểu mẫu […]