Lưu trữ thẻ: chỉ số chất lượng

Hướng dẫn cách ghi chép các biểu mẫu của hồ sơ chỉ số chất lượng theo 2429

Hồ sơ chỉ số chất lượng là một trong 3 bộ hồ sơ thuộc chương I: Tổ chức và quản trị phòng xét nghiệm theo quyết định 2429. Cụ thể yêu cầu này nằm trong mục 1.7: “PXN có xây dựng các chỉ số chất lượng thuộc cả 3 giai đoạn của quá trình XN, […]