Lưu trữ thẻ: C8.2

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí C8.2 – Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0 (update 2019)

Tiếp theo bài viết trước về hướng dẫn thực hiện tiêu chí C8.1 theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2016. Trong bài viết này chúng tôi tiếp tục hướng dẫn thực hiện tiêu chí C8.2 theo bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0 phiên bản cập nhật 2019. Đây là 22 tiêu […]