Quy trình Dịch vụ tư vấn theo ISO 15189

120.000 

Bộ Quy trình Dịch vụ tư vấn gồm: 01 quy trình, 03 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.