Lưu trữ thẻ: tài liệu 2429

Hướng dẫn chi tiết sử dụng bộ tài liệu hỗ trợ xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chí 2429

I. GIỚI THIỆU 1. Giới thiệu chung Quyết định số 2429/QĐ-BYT – Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm Y học được bộ Y tế ban hành ngày 12/6/2017. Đây là được coi là bộ tiêu chuẩn của Việt Nam về QLCL cho các phòng xét nghiệm. Nội dung được xây dựng […]