Tag Archives: quy trình

Các thủ tục cần có để xây dựng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2017 có rất nhiều thay đổi so với phiên bản 2005. ISO/IEC 17025 :2017 tổng quát hơn, có nhiều lựa chọn hơn. Bên cạnh đó nó tiếp cận theo hướng kết quả của quá trình thay vì mô tả các nhiệm vụ và các bước. Đặc biệt tư […]