Quy trình quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

120.000 

Bộ hồ sơ quản lý nhân sự theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 bao gồm 01 quy trình, 08 biểu mẫu.