Quy trình điều kiện tiện nghi và môi trường theo ISO 15189

120.000 

Bộ Quy trình, hồ sơ mẫu “Điều kiện tiện nghi và môi trường” gồm: 01 quy trình, 14 biểu mẫu gốc và các biểu mẫu có sẵn nội dung đi kèm để PXN tham khảo áp dụng. Hỗ trợ sử dụng trong 12 tháng.